: Thai / English  
   
: ( / )
 ::: «Í§¡Ø­á¨Ë¹Ñ§á·éÊÓËÃѺ BENZ ¡Ø­á¨(¹éÓàµéÒ), BMW, NISSAN, MAZDA ::: 

  - «Í§¡Ø­á¨Ë¹Ñ§á·éÊÓËÃѺ BENZ ¡Ø­á¨(¹éÓàµéÒ), BMW, NISSAN, MAZDA ·Ó¨Ò¡Ë¹Ñ§á·é ãªé§èÒ¾¡¾ÒÊдǡ¤ÃѺ ÃÒ¤ÒÍѹÅÐ 400 ºÒ· 2 Íѹ 700 ºÒ· (ÍѹÅÐ 350 ºÒ·) 5 Íѹ 1500 ºÒ· (ÍѹÅÐ 300 ºÒ·)

 ::: ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V 40 ::: 

  - ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V 40 ÁÒà»ç¹ªØ´½Òº¹¡ÑºÅèÒ§¾ÃéÍÁ»ØèÁ¡´ ÃÒ¤Ò 400 ºÒ·µèͪش

 ::: ºÑ¹ä´¢éÒ§ L-R XC90 ::: 

  - ºÑ¹ä´¢éÒ§ L-R XC90 ÃÒ¤Ò 20,000 ºÒ·/ªØ´

 ::: ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New »Õ 03-05 ::: 

  - ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New »Õ 03-05 ÃÒ¤Ò 350 ºÒ·µèͪش

 ::: ªØ´»ØèÁÇÔ·ÂØ S60 V70 S80 ( 1ªØ´ = 3ªÔé¹ ) ::: 

  - ªØ´»ØèÁÇÔ·ÂØ S60 V70 S80 ( 1ªØ´ = 3ªÔé¹ ) ÃÒ¤Ò 360 ºÒ·/ªØ´

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ S60, V70/01- ,XC (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ S60, V70/01- ,XC (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 1,250 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ S60, V70/01- ,XC (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ S60, V70/01- ,XC (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 1,000 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ 940/92- (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ 940/92- (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 950 ºÒ·

 ::: Ê»ÍÂàÅÍÃì½Ò·éÒ 850R à¡ë§¾ÃéÍÁä¿àºÃ¤ ::: 

  - Ê»ÍÂàÅÍÃì½Ò·éÒ 850R à¡ë§¾ÃéÍÁä¿àºÃ¤ ÃÒ¤Ò 2,800 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¾Ñ¡¹éÓ ÅèÒ§ 940 Turbo (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¾Ñ¡¹éÓ ÅèÒ§ 940 Turbo (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 1,000 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ 940 Turbo (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ 940 Turbo (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 1,300 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ 850, S/V70 (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ ÅèÒ§ 850, S/V70 (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 1,250 ºÒ·

 ::: ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ 850, S/V70 (Silicone) ::: 

  - ·èÍÂÒ§¹éÓ º¹ 850, S/V70 (Silicone) ÃͧÃѺÍسËÀÙÁÔ -50 ͧÈÒ ¶Ö§ 220 ͧÈÒ ÃÒ¤Ò 800 ºÒ·

 ::: ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V40, 70 (á´§/¢ÒÇ/à·Ò) ::: 

  - ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V40, 70 (á´§/¢ÒÇ/à·Ò) ÁÒà»ç¹ªØ´½Òº¹¡ÑºÅèÒ§ ÃÒ¤Ò 450 ºÒ·µèͪش

 ::: Snow cap 740/940 ::: 

  - Snow cap 740/940 ÃÒ¤Ò 800 ºÒ·

 ::: ¶Ò´ÃͧÇÒ§¢Í§ 740/940 ::: 

  - ¶Ò´ÃͧÇÒ§¢Í§ 740/940 ÃÒ¤Ò 600 ºÒ·

 ::: ½Ò¤Ãͺ¡Ø­á¨ÃÕâÁ· S60R V70R ¢Í§á·é ::: 

  - ½Ò¤Ãͺ¡Ø­á¨ÃÕâÁ· S60R V70R ¢Í§á·é ÃÒ¤Ò 675 ºÒ·

 ::: ªØ´»ØèÁ¡´ÃÕâÁ· Volvo 850 ::: 

  - ªØ´»ØèÁ¡´ÃÕâÁ· Volvo 850 ÃÒ¤Ò 150 ºÒ·

 ::: ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New »Õ 06- ::: 

  - ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New »Õ 06- ÃÒ¤Ò 350 ºÒ·µèͪش

 ::: ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New ::: 

  - ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ S60/80, V70/XC New ÃÒ¤Ò 350 ºÒ·µèͪش

 ::: µÑǶʹ¡Ãͧà¤Ã×èͧ (Ẻ¡ÃдÒÉ) S/V 40, 60,70,80 ::: 

  - µÑǶʹ¡Ãͧà¤Ã×èͧ (Ẻ¡ÃдÒÉ) S/V 40, 60,70,80 ÃÒ¤Ò 150 ºÒ·

 ::: ÂÒ§¤ÃͺÅÙ¡ºÔ´½Òà¡êÐ 740 760 940 ::: 

  - ÂÒ§¤ÃͺÅÙ¡ºÔ´½Òà¡êÐ 740 760 940 ÃÒ¤Ò 200 ºÒ·

 ::: ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ 850 940 960 S/40/70 V40/70 ::: 

  - ªØ´½Ò¡´»ØèÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéÊÓËÃѺ 850 940 960 S/40/70 V40/70 ÃÒ¤Ò 350 ºÒ·µèͪش

 ::: ½Ò¤ÃͺÊÇԷ俨ʹÊÓËÃѺÃØè¹ 740 760 940 ::: 

  - ½Ò¤ÃͺÊÇԷ俨ʹÊÓËÃѺÃØè¹ 740 760 940 ÃÒ¤Ò 150 ºÒ·

 ::: ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· New V70 ::: 

  - ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· New V70 ÁÒà»ç¹ªØ´½Òº¹¡ÑºÅèÒ§ ÃÒ¤Ò 350 ºÒ·µèͪش

 ::: ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V 70 ::: 

  - ªØ´½Ò¤ÃͺÃÕâÁ· S/V 70 ÁÒà»ç¹ªØ´½Òº¹¡ÑºÅèÒ§¾ÃéÍÁ»ØèÁ¡´ ÃÒ¤Ò 400 ºÒ·µèͪش

Copyright 2007 by SBCSERVICE.COM Best View with Internet Explorer
ѷ ¹ (2002) ӡѴ
188-190 ا ࢵҺ ǧѴ෾Թ ا෾ 10100
: 0-2223-8609,0-2221-7964,0-2224-4793,0-2224-2937,0-2224-3094
Fax : 0-2222-5414 Email : info@thanetyont.com